Onze visie:

Visie Vol Evangelie Gemeente “OP DE ROTS” Hoeven
De visie van de gemeente is gebaseerd op de grote opdracht van onze Heer en Heiland Jezus Christus.


De grote opdracht

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Matteüs 28 :19 - 20


De functies van de Gemeente:

1. “Gaat dan henen” : Evangelisatie

2. “Doopt hen” : Gemeenschap

3. “Leert hen” : Discipelschap

4. “Uw God liefhebben” : Aanbidding

5. “Uw naaste liefhebben” : Bediening

Het doel van de Gemeente:

1. Evangelieverkondiging : Evangelisatie

2. Diakonale en Pastorale zorg : Gemeenschap

3. Toerusting en Vorming : Discipelschap

4. God gezamenlijk te aanbidden en prijzen : Aanbidding

5. Priesterschap en Rentmeesterschap : Bediening