Overdenking: Oktober 2018

 

Wat is het belang van de kennis van de geschiedenis uit vorige eeuwen? Heeft die kennis wel enig belang voor ons in deze tijd van computer en telefonie waardoor we vergeten dat er andere tijden geweest zijn. Kunnen wij ons enig begrip vormen van b.v. de vorige eeuw waarin nagenoeg alles met paard en wagen vervoerd werd, waarin auto’s na de tweede wereldoorlog in opmars kwamen. In het begin waren het uit de kluiten gewassen busjes, dat in tegenstelling tot de meterslange vrachtwagens in onze tijd. Dan heb ik het nog maar over de vorige eeuw, eeuwen daarvoor werd veel werk verricht met het lichaam, denk aan het spitten van bouwgrond door kleine boeren en tuinders, het melken van het melkvee, dat bij veel burgers door huisvrouwen gedaan werd voor het donker werd. Hoe willen wij iets zeggen over de tweede wereldoorlog als we de aanleiding daartoe niet kennen. Zo kunnen we nog wel even door gaan, maar Jezus onderwees door gelijkenissen uit zijn tijd. Dit deed Hij niet omdat Hij die tijd goed kende, maar omdat zo begrepen werd wat Hij voor ogen had. Dit is dus ook belangrijk voor ons, als wij de Bijbel willen verstaan en begrijpelijk uitleggen dan is het een vereiste de tijd te kennen waarin het gebeurde, en het zo uit te leggen. Iemand die in de vorige eeuw achter de ploeg gelopen heeft begrijpt wat dat inhoudt, je moest de hele dag achter de ploeg en het trekdier lopen om de hectaren bouwgrond rijp te maken voor het inzaaien. Dit was geen uitzondering, maar algemeen voor elke boer. Door dit te weten is het gemakkelijk iets uit te leggen over het boeren en tuinders leven in vroeger tijd. Zo is het belangrijk met enige kennis uitleg te geven, over het doen en laten van mens en dier in de tijd van Jezus, of de profeten. Iedere tijd heeft iets in zich dat duidelijkheid geeft over het  leven in die tijd. Ook het waarom iets gebeurde kan ons inzicht geven over het waarom iets gezegd of gevraagd werd. Zo krijgt de Bijbel meer begrip voor iedereen die Jezus wil volgen en dienen. Mede daarom is het gunstig Bijbelstudie te geven, maar ook deze te volgen als die gegeven wordt. Het is niet de bedoeling van dat zwaarwegend woord om opnieuw in de schoolbanken plaats te nemen, maar naast de prediking wat dieper in te gaan op de bedoeling, enige wetenschap van het verleden maakt dit gemakkelijker. Zo zien we bijvoorbeeld twaalf verspieders in de woestijn ten tijde van Mozes, twaalf leiders van iedere stam één. Als deze mannen terug komen blijkt er groot verschil te bestaan in het geloof, tien van hen geloven niet in het verkrijgen van het land Kanaän terwijl twee van hen dat juist wel zien, zij geloven in Gods Almacht. Deze getallen komen we telkens weer tegen tot de verdeling van het land in tien en twee stammen. Dit is dus niet een verhaal om geschiedenis te schrijven, maar een verhaal van grote betekenis. Uit dit verhaal is te leren hoe belangrijk het is de geschiedenis en het leven in die tijd te kennen. Daarom raad ik iedere voorganger of dominee aan eenmaal in de week of veertien dagen de gemeente te onderwijzen op een begrijpelijke manier. Deel je kennis met hen die dat nodig zijn, dat bouwt de gemeente tot Zijn gemeente, laat geen kans onbenut! Prediking behoort onderwijs te zijn, maar Bijbelstudie gaat dieper omdat hieruit vragen komen die we in de prediking niet horen en kunnen uitleggen. Zelf ben ik een grote voorstander van Bijbelstudie en daarom wens ik dat iedereen graag toe. God zegent u en de uwen.

J. Mulder.