Overdenking: Januari 2019

 

Overdenking januari 2019.

U die dit  leest wensen wij van harte een gezegend en voorspoedig nieuwjaartoe.Dit is geen loze wens,maar een wens met kracht omdat wij hiermee bedoelen dat u de uitgestrekte hand van Hem zult  aannemen.Die uitgestrekte hand houdt een belofte in,een belofte van levensbelang,het is de hand van Jezus.Misschien stond u er nooit bij stil,maar Hij kan ons eeuwig leven geven. Nu schrijf ik kan,maar wat meer is,Hij wil dat ook.Nu vraagt u zich misschien af:als Hij dat wil dan is het toch voor Hem niet zo’n grote kunst ons hiertoe te verplichten?Ja,daar heeft  u gelijk in,maar nergens lees ik dat God slavernij geschapen heeft, dat is iets door mensen bedacht,maar God gaf ons de vrijheid voor het maken van keuzes. Hij liet ons vrij,maar daar maken velen geen gebruik van,deze mensen hebben liever zekerheid via een wet,waarmee men denkt iets te kunnen verdienen.Maar al die wetten uit het verleden tonen aan dat dit niet werkt,want wetten houden betekend,je daaraan onderwerpen,daarbij komt het slavenleven,zoalswijdiemenentekennen,omdehoek.Godwildat wijonsvrijwilligaanHemtoevertrouwenuitliefde.IsGoddieliefdedanwelwaard?Ja,want HijzonduitliefdeZijnZoonJezusChristusnaardeaardeentoondedaarmeeaandathet Hemmenensismetons.Hijlaatonsziendathetlevengeenspelletje,mensergerjenietis, dieHijmetonsspeelt,maarbittereernst,wanterhangtnogalwatvanaf.Hijgafonsde vrijheidomeenkeuzetemaken,zelfsdaarinlaatHijonsvrij.Hijverwachtdatwijzullen kiezen,daarom legtHijdieverantwoordelijkheidvervolgensbijonsneer.Hetisgeen zwevende politieke keuze, maar een oprechte keuze. Door de politiek worden wij vaak bedrogen,maarHijbedriegtonsniet,Zijnwoordisjaenamen,daarinzithetgroteverschil methetmenselijkepolitiekestelsel.WekunnenopHemrekenen,HijkomtZijnbeloftenna enisdaarmeeonsvertrouwenwaard,inditlaatstewoordzithetwoordjetrouw.Trouwzijn aan,houdtindatweonafscheidelijkwillenzijn,daarmeeiseigenlijkgezegddaterliefde bestaattussenHemenons.Eenliefdesrelatiezondervraagtekens,wantHijlietziendathet HemmenensisdoorZijnZoonJezusChristusalsmenstelatenlevenindezeonstabiele wereld.Hijwaagdeheterop,zoudenwijkunnenzeggen,maardanwelmethetdoel,te latenziendatHijbetrouwbaaris.Alsunoggeenkeuzeheeftgemaakt,waarishetwachten danop?Weeteendingzeker,datnauwstervenergeenkeuzemeertemakenis,daarligt de scheiding tussen leven en dood. Jezus zegt: God is geen God van doden, maar van levenden,datheeftuinuwhand.Detijddieonsrestkennenwij niet,endatisook niet belangrijk,wantuwlevenaanHemtoevertrouwengeeftzekerheidenrusthoelangofhoe korthetnogduurt.Veelmenseninonzetijdverzuchteninhuntwijfelsenvoelenzich depressief, ze denken vaak dat ze het leven niet meer aan kunnen. Ze voelen zich zwaarmoedig en weten geen raad met zichzelf, omdat ze het zelf menen te moeten oplossen.Lievemensendatkanniemand,wanterspeeltzicheengevecht afoveruwleven, waarugeenzichtophebt,hetiseengeestelijkgevecht,datalleendoorHemkanworden overwonnen.Alsumetdezedepressiestemakenheeft,danzouikgraagmetuincontact komen,desnoodspertelefoon,omsamenmetutebiddenvoorrust,enweetweldatHij iedergebedverhoort.Suicidegeeftgeenuitkomst,datisdewilvansatan,maarlevenmet Hemgeeftvreugdeenrust.GodzaluzegenenalsuzichaanHemtoevertrouwt,ditwensiku graagvoorditnieuwejaar.J.Mulder.