Overdenking: December 2018

 

Overdenking december 2018.

Het is al weer de laatste overdenking van dit jaar, de tijd staat niet stil, het vliegt voorbij. Nu wij voor een nieuw jaar staan lijkt het een hele tijd voordat het einde daarvan komt, maar dat is natuurlijk niet zo. Een jaar heeft maar twee en vijftig weken, en wat is een week? Hoe we er ook tegen aan kijken, aan alles komt een eind, ook aan ons leven, dat weten we allemaal, maar hoe vullen we de tijd van ons leven in, want wij mogen daar zelf een invulling aan geven. Velen willen niet stilstaan bij hun naderend einde die onherroepelijk is, nee, zij houden het op feesten en lol maken, goed, dat is hun recht. Maar dat doet niets af aan de toekomst die vaststaat, of je er serieus over nadenkt of gaat feesten, er komt een einde.

Persoonlijk hou ik mij bezig met de toekomst, ik wil niet als die anderen voor verassingen komen te staan, het gaat toch al zo vlug. Nee, ik bouw liever op zekerheid, daar vind ik vaste grond. Een architect geeft naast allerlei tekeningen ook de zekerheid dat uw bouwwerk niet bij de eerste storm omvalt, hij bouwt daarvoor zekerheid in. Dat is precies wat onze bouwmeester doet, Hij brengt zekerheid in ons leven, en dat geeft rust, tenminste als we op Hem vertrouwen. Vertrouwen vraagt aandacht, want niet iedereen is te vertrouwen, daarom zoeken wij uit, vóór we met een architect in zee gaan, of hij ons vertrouwen wel waard is, dat is ons goed recht. Vaak gaat er toch nog iets mis met al die berekeningen, dat zien we in de nieuwsberichten wel eens, er stort een vloer in of een of andere pilaar laat scheuren zien. Het zijn gebreken die zich in de praktijk voor doen. Wie daaraan schuldig is moet dan uitge-zocht worden, dat staat dan niet bij voorbaat vast, meer het vertrouwen heeft wel een flinke deuk gekregen. Zo zijn veel zaken aan te wijzen waarin vertrouwen in het menselijke werk niet altijd oplevert wat wij er van verwachtten. Als buitenstaanders doen wij het dan vaak af met; ach het is mensen werk, en laten het daarbij. Maar de pijn voor de eigenaar zit veel dieper, het is een aderlating. Hoe is het mogelijk dat geleerde mensen zulke fouten maken, ondanks hun kennis en berekeningen, dat heeft te maken met onze onvolkomenheid. Wij mogen met veel kennis ons storten op de opdracht die men ons toevertrouwt, maar er zit altijd de pijnlijke kant van onze grenzen, dat is nu eenmaal menselijk. Nu kunnen we zoeken waardoor zoiets komt en andere mensen aanwijzen als schuldige, dat is vaak de meest goed-kope kant van de zaak, en de pijnlijke kant voor hem die aangewezen wordt. Zo worden de plusjes en de minnen oorzaak van veel ellende in de wereld, want al dat gekissebis geeft geen vrede en rust. Wij kennen één architect die Zijn gemeente gebouwd heeft op zekerheid die Zelf een weg gegaan is die voor de mens onzeker leek; Hij ging in de dood om daar de onzekere satan te overwinnen. Dat deed Hij voor ons opdat wij een zekere toekomst zouden krijgen, Hij bouwt op het getuigenis van ene Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Dat is het getuigenis waarop wij gemeente mogen zijn, daarin zit geen veran-dering, dat is nog altijd hetzelfde. Deze vloer rust niet op wankele pilaren, maar op zekerheid die Hij ons geeft. Dat is ook de architect die betrouwbaar is, wat Hij zegt dat doet Hij, Zijn berekeningen zijn feilloos. Kunnen wij dat narekenen? Ja, want Zijn woord, de Bijbel, getuigt daarvan, dat woord laat zien dat Zijn ja, ja en amen is. Ga met deze architect in zee in dit en het komende jaar en u zult niet bedrogen uitkomen. Hij geeft zekerheid aan het leven dat vol onzekerheden zit, Hij wil uw leven veranderen van wantrouwen in vertrouwen, van onrust in rust. Ga tot Hem.

Een gezegend einde jaar. J. Mulder.